Số lượt truy cập:
 
Tiêu chuẩn
Thông tư số 04/2011/TT-BCTcủa Bộ Công thương ngày 16/2/2011 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
24/02/2011 09:42:18

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------------------
Số: 04/2011/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2011

 
 
THÔNG TƯ
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
 
QUY ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện :
- Tập 8 : Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
                      Ký hiệu: QCVN QTĐ-8:2010/BCT
(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện; tập 5, 6, 7 đã được ban hành theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009).
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                             
 

Nơi nhận:
- Thủ tường Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- VCCI, EVN;
- Công báo;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, KHCN, PC.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Quốc Vượng
 

(QB)
CÁC TIN KHÁC
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam
Thông tư số 44/2010/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 22/12/2010 về việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm
Thông tư số 45/2010/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 22/12/2010 về việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có còn
Quyết định số 2234/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/12/2010 về việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng
Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10/8/2010 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định số 2010/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/9/2010 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 18/10/2010 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định số 2386/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 1/11/2010 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định số 2216/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 18/10/2010 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
Thông tư 21/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 16/11/2010 hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN