Số lượt truy cập:
 
Quản lý công nghệ
Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
17/03/2014 09:00:05
 
Ngày 18/2/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.
 
Thông tư này hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ (không áp dụng đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng)theo quy định tại điểm b khoản 6, điểma khoản 10 và khoản 11 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:
 
(1) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư vào các lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu;
 
(2) Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí;
 
(3) Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của các cơ sở đóng tàu.
 
Thông tư quy định 5 tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định trong các dự án đầu tư; 4 tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí và 2 tiêu chí xác định phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu.
 
Thông tư cũng quy định trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và có hiệu lực từ ngày 15/4/2014.
 
Minh Nguyệt
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách các HĐ CGCN đã được xác nhận
 
TÌM KIẾM TIN TỨC:
 
KH-CN Trực tuyến
Nhiệm vụ KHCN
New Item
Hợp chuẩn - Hơp Quy
New Item
Kiểm định/Hiệu chuẩn
New Item
Yêu cầu thử nghiệm
New Item
Thủ tục bức xạ
New Item
Xác lập quyền SHCN